Vyšší důchod

Jak doložit péči o dítě

V zákoně o důchodovém pojištění se píše o péči o dítě do 4 let věku. Není podstatné, jak dlouho byla vyplácena mateřská nebo rodičovský příspěvek. Do důchodu se hodnotí péče od narození do čtyř let věku dítěte.

Příklad: Dítě se narodilo 18. 9. 1983. Péče o dítě se bude hodnotit do 17. 09. 1987.

 

Péče o dítě se dokládá rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudek soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod.

Doklady jsou vyžadovány pouze tehdy, pokud nemůže sama OSSZ tuto skutečnost ověřit náhledem do příslušného informačního systému evidence obyvatel.

 

V případě souběhu péčí o více dětí se doba hodnotí pouze jednou, tzn. pokud bylo v jednom období pečováno např. o dvě děti do čtyř let věku, není možné tuto dobu hodnotit dvojnásobně. Pokud se ale např. 4 děti narodily vždy s odstupem kratším čtyř let a žena s nimi byla celkem 15 let doma, započítá se jí pro důchod doba péče od narození prvního dítěte do čtyř let věku toho nejmladšího.

 

Péče o dítě do čtyř let věku před 1. 7. 2007

Žena péči o dítě do čtyř let věku vykonávanou před 1. 7. 2007 prokazuje předložením rodných listů dětí při sepisování žádosti o důchod a prohlášením, které učiní do žádosti o důchod (nevypisuje se zvláštní formulář).

Péči muže o dítě do 31. 12. 1995 není možné hodnotit. Před 1. 1. 1996 je možné hodnotit péči o dítě pouze u žen. V období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007 je možné hodnotit i péči muže, ale podmínkou bylo, aby muž do dvou let od skončení péče (nejdéle do 30. 6. 2009) podal na příslušné OSSZ „Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě“.

 

Potřebuje-li žena zaevidovat péči o dítě dříve než při uplatnění žádosti o důchod, může tak učinit formou čestného prohlášení, které odešle na ČSSZ.

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku ( péče skončena před 1. červencem 2007).pdf

 

Péče mohla být i o jiné než vlastní dítě. 

Vztah k jinému než vlastnímu dítěti se dokládá originálem nebo ověřenou kopií:

  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
  • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte
  • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele
  • rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči
  • rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku ( péče skončena před 1.července 2007) - jiné než vlastní dítě.pdf

 

Péče o dítě do čtyř let věku po 30. 6. 2007

Péče o dítě do čtyř let věku, která skončila po 30. 6. 2007 (tj. u dětí narozených nejdříve 2. 7. 2003) se péče o dítě do čtyř let věku žen i mužů prokazuje totožně a to doložením rodného listu dítěte a čestným prohlášením přiloženým k žádosti o důchod. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise.

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku po 30.06.2007.pdf

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií