Vyšší důchod

Jak doložit zaměstnání v ČR

Zaměstnání za vás na ČSSZ dokládá váš zaměstnavatel. Každý zaměstnavatel má povinnost jednou za rok posílat na ČSSZ doklad, prokazující doby důchodového pojištění zaměstnance. Tento dokument se jmenuje Evidenční list důchodového pojištění, (dále jen ELDP).

Podle zákona je zaměstnavatel povinen ELDP předložit ČSSZ v elektronické podobě. Zjistí-li zaměstnanec, že zaměstnavatel jeho ELDP do evidence ČSSZ neodevzdal, je vhodné, aby jej na nesplnění této povinnosti upozornil. Pokud ani potom zaměstnavatel ELDP do evidence neodešle, musí se zaměstnanec obrátit na místně příslušnou OSSZ, aby splnění této povinnosti prověřila a zaměstnavatele k předložení ELDP vyzvala.

Ukončil-li zaměstnavatel svou činnost a zároveň nesplnil zákonem stanovenou povinnost vyhotovit a odeslat ELDP, může se občan obrátit na místně příslušnou OSSZ.

 

Postup doložení zaměstnání

 

1. Kontaktujte svého zaměstnavatele a upozorněte ho na to, že za vás nepodal v daný rok ELDP.

2. Pokud zaměstnavatel už neexistuje, nereaguje a nedoloží ELDP, zajděte na vaši okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) aby zaměstnavatele vyzvala a případně zahájila šetření neevidované doby.

3. Na OSSZ můžete doložit zaměstnání dle následujících postupů.

 

Dobu pojištění může občan této OSSZ doložit některými z těchto relevantních dokladů:

 

Zaměstnání před rokem 1985

 

·        Pracovní smlouva

·        Doklad o ukončení pracovního poměru

·        Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání)

·        Výplatní pásky

·        Mzdový list

·        Evidence docházky

·        Legitimace ROH

 

Zaměstnání od roku 1986 do konce roku 1995

 

·        Stejné doklady jako výše, ale je vhodné doložit doklady o výši hrubého příjmu – mzdový list, výplatní pásky

·        Od roku 1993 lze zaměstnání doložit i potvrzením od zdravotní pojišťovny

 

Pokud doklady o výši příjmu nedohledáte a ani OSSZ váš příjem z této doby nedošetří, bude se tato doba brát jako vyloučená. Započítá se vám do důchodu, ale nevstoupí do výpočtu vašeho průměrného výdělku (osobního vyměřovacího základu).

 

Zaměstnání od roku 1996 do konce roku 2003

 

V tomto období je nutné prokázat začátek a konec pracovního poměru a samotný výkon zaměstnání, případně i existenci dočasné pracovní neschopnosti.

·        Pracovní smlouva

·        Doklad o ukončení pracovního poměru

·        Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání)

·        Mzdové listy, výplatní pásky

·        Výpisy z účtu s označením mzdy a zaměstnavatele

·        Evidence docházky

 

Samostatné předložení pracovní smlouvy a dokladu o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání k rekonstrukci ELDP za období od 1.1.1996 nepostačuje, protože tyto doklady samy o sobě neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění.

 

Zaměstnání od roku 2004

 

Platí to, co pro zaměstnání od roku 1996, plus lze zaměstnání doložit těmito dokumenty:

·        Stejnopis ELDP podepsaný pověřenou osobou zaměstnavatele a opatřený jeho razítkem

·        Potvrzením od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti (platí pro neschopnost trvající v období do 31. 12. 2008, resp. do 31.12.2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel).

 

Čestné prohlášení

Pokud se vám ani OSSZ nepodaří zajistit potřebné doklady pro rekonstrukci ELDP, je možné využít pro prokázání zaměstnání Čestné prohlášení alespoň od dvou vašich kolegů, kteří s vámi v té době v zaměstnání pracovali.

Je k tomu speciální formulář, který existuje ve dvou variantách pro zaměstnání do konce roku 1995 a pro zaměstnání od začátku roku 1996.

 

Čestné prohlášení o zaměstnání do 31.12.1995.pdf

Čestné prohlášení o zaměstnání po 31.12.1995.pdf

 

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií